Forex Mağdurları Mahkeme Kararı 1

Forex mağdurları mahkeme; forex piyasalarından yatırımcı olarak işlem yaparken forex dolandırıcılığı sonrasında mağdur edilen kimselerdir. Savun Hukuk bürosu olarak forex dolandırıcılığına maruz kalmış kişilere forex avukatı hizmeti vermekteyiz. Müvekkillerimizden birine ait örnek mahkeme kararı aşağıdadır. Kişisel verilerin korunması kanunu gereği özel bilgiler gizlenmiştir. Forex mağdurları bizimle iletişime geçerek kararın aslına ulaşabilirler.

forex dolandırıcılığı, forex mağdurları
forex yatırım dolandırıcılığı, ihtiyati haciz kararı, savun hukuk

TÜRK MİLLETİ ADINA
T.C.İSTANBULASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
DEĞİŞİK İŞ KARAR

ESAS NO : 2022/***
KARAR NO : 2022/***
HAKİM : ****
KATİP : *****
İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN : ********
VEKİLİ : Av. VELİ SAVUN – [15958-59572-31633] UETS
KARŞI TARAF :

1- ****** KUYUMCULUK OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ******
2- ***** KUYUMCULUK OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ******
3- **** KUYUMCULUK İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ – ******
********* Beşiktaş/ İSTANBUL,
******* Fatih/İSTANBUL, ********* Fatih/ İSTANBUL
TALEP : İhtiyati Haciz
TALEP TARİHİ : 18/02/2022
KARAR TARİHİ : 21/02/2022
YAZILDIĞI TARİH : 21/02/2022
ALACAK MİKTARI : 155.800,00 TL
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 155.800,00 TL dolandırıldığını, bu nedenlerle, teminatsız olarak müvekkilinin 155.800,00 TL tutarındaki alacağı için, gerçekleştirilen hileli işlemler de gözetildiğinde, gecikmesi halinde müvekkilinin hakkını elde edebilmesi imkansız hale geleceğinden, aleyhine tedbir istenen adı geçen şirketlerin bankalar nezdindeki hesapları üzerine tedbir konulmasını teminen ihtiyati tedbir kararı verilmesine, tedbir talebinin kabul edilmemesi halinde İİK 257/2 madde hükmü gereğince müvekkilinin haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunulduğundan, davalıların bankalardaki mevduatlarının, menkul ve gayrimenkul mallarının ve 3.kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı taraf üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Tüm dosya kapsamı ile dosyaya sunulan deliller birlikte incelendiğinde, HMK’nun 389.maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir , “uyuşmazlık konusu olma” şartını taşımaktadır. Talep edenin talebinin hile sebebi ile davalıların hesabına gönderilen paranın iadesine ilişkin olduğu, HMK’nun 389.madde 1.fıkrası hükümleri çerçevesinde ihtiyati tedbirin ancak uyuşmazlık konusu hakkında istenebileceği, *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

forex mağdurları, viop mağdurları
forex eksi bakiye mağdurları, viop eksi bakiye mağdurları, icra takibi

Talep edenin ihtiyati haciz talebine ilişkin olarak ise, İİK’nun 257.maddesi uyarınca “Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta oyan taşınır taşınmaz malların ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir hükmü düzenleme altına alınmış olup, İİK’nun 257.maddesi uyarınca Vadesi gelmemiş borçtan dolayı borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeye, kaçırmaya veya kendisi kaçmaya hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa” ihtiyati haciz kararı verilebileceğinin düzenlendiği, talep edenin yatırım amaçlı para gönderildiğine dair dekontları dosyaya sunduğu, tüm dosya kapsamında yaklaşık ispatın gerçekleştiği
anlaşılmakla, talebin kısmen kabulü ile talep edenin ihtiyati tedbir talebinin reddine, İİK’nun 281/2 maddesi gereğince ihtiyati haciz talebinin %10 teminat karşılığı kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,
1-***********
2-***********
3-İhtiyati haciz talebinin kabulü ile, 155.800,00 TL alacağı karşılayacak oranda karşı
tarafın taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine İHTİYATİ HACİZ KONULMASINA,
4-İhtiyati haciz isteyen alacaklı tarafça yukarıda miktarı yazılı alacak miktarının %10’u oranında (15.580,00 TL) İİK’nun 258 ve HMK’nun 87 maddesine uygun şekilde nakdi teminat tutarı (şahsi teminat hariç) mahkememiz veznesine yatırıldığında veya muteber bir bankanın kesin ve süresiz nitelikli teminat mektubu mahkememize ibraz edilmesi halinde; iş bu kararın infazı için İstanbul İcra Müdürlüğüne yazı yazılmasına ya da İstanbul İcra Müdürlüğüne ibraz edilmek üzere kararın bir örneğinin imza karşılığında ihtiyati haciz talep eden alacaklı vekiline verilmesine,
5-Harç peşin olarak alındığından ayrıca harç alınmasına yer olmadığını,
6-Talep eden tarafından yatırılan gider avansından yapılan masraflar düşürüldükten sonra bakiye kalan gider avansının talep halinde iadesine,
7-İhtiyati haciz talep eden kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan A.A.Ü.T gereğince 1.140,00 TL vekalet ücretinin aleyhine ihtiyati haciz istenenlerden alınarak, ihtiyati haciz isteyen alacaklıya ödenmesine, İhtiyati haczin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, haczin uygulanmasından itibaren, hazır bulunmuyorsa haczin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren, ihtiyati haczin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, ihtiyati haciz kararının uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlal edilen üçüncü kişiler de, ihtiyati haczi öğrenmelerinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati haczin şartlarına ve teminata ilişkin olarak, itiraz sebeplerini açıkça göstermek ve itirazının dayanağı olan tüm delillerin ekli olduğu dilekçe ile, mahkememize itirazı kabil olmak üzere, ************** kararına karşı iki haftalık yasal süre içerisinde, mahkememize ya da mahkememize
gönderilmek üzere her hangi bir Asliye Hukuk Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu karar verildi.21/02/2022

Şu konular da ilginizi çekebilir;

SAVUN HUKUK & DANIŞMANLIK, kaliteyi ilke edinmiş, alanında uzman avukat kadrosuyla Forex Hukuku alanındaki tüm davalarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca icra avukatı, forex avukatı, iş hukuku avukatı, ceza avukatı, boşanma avukatı ve tüketici avukatı ile randevu talep edebilirsiniz.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook : https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram : https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google : https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

Rate this page