Yasa Dışı Bahis Cezası Zaman Aşımı Nedeniyle İdari Para Cezasının İptali Kararı 2022

Yasa dışı bahis cezası zaman aşımı nedeniyle idari para cezasının iptali kararı aldığımız dava sonucunu sizlerle paylaşıyoruz. Bir çok müvekkilimiz yasa dışı bahis sebebiyle hukuk büromuza müracaat etmektedir. Müvekkillerimize konuyla ilgili hukuki destek ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ayrıca yasa dışı bahis cezası itiraz dilekçesine ulaşmak için ilgili sayfayı inceleyebilirsiniz.

yasa dışı bahis cezası zaman aşımı

HAKİM : *****
KATİP : *****
İTİRAZ EDEN : *****
VEKİLİ : Av. Veli SAVUN
KARARINA İTİRAZ EDİLEN : Kayseri Valiliği
İTİRAZIN KONUSU : İdari Para Cezası
İTİRAZ TARİHİ : 11/04//2022
KARAR TARİHİ : 24/11/2022
İtiraz edenin dilekçesi kayda alındı, dilekçe ve ekleri incelendi.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Kabahatler Kanunu 20/1.maddesi ile Türk Ceza Kanunu’ndaki dava zamanaşımına benzer bir düzenleme getirilmiştir. Bu düzenlemeye göre; soruşturma zamanaşımının dolması halinde kabahatten dolayı kişi hakkında idarî para cezasına karar verilemez. Maddenin 2.fıkrasında ise soruşturma zamanaşımı sürelerinin ne kadar olduğu düzenlenmiştir. Buna göre;
a)Yüz bin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b)Elli bin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c)Elli bin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır.

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk

İhtiyari ve Zorunlu Arabuluculuk; Arabuluculuk, özel hukuk alanındaki uyuşmazlıklarda tarafların özgür iradelerini kullanarak tercih ettikleri…

Read More

Bu süreler geçtikten sonra kabahat işleyen hakkında idari para cezası verilemeyecektir. Kabahatler Kanunu 20/4.maddesi ile zamanaşımı süresinin ne zaman başlaması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacaktır. Zamanaşımı süresinin, Yargıtay 19.Ceza Dairesi’nin 09/10/2017 tarihli ve 2016/5873 Esas, 2017/7831 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere kabahat tarihinde başlayıp idari para cezasına yönelik başvuru sonuçlanıncaya kadar hesaplanması gerekmektedir. İtiraz, zamanaşımı süresini kesmez. Kanunda zamanaşımı sürelerinin kesilmesine veya durmasına dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle kabahat zamanaşımının durması veya kesilmesi söz konusu olmaz. Buna göre somut olayda, kabahat oluşturan yasa dışı bahis oynama için para gönderme fiilinin gerçekleştiği tarih ile karar tarihi arasında 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne dair aşağıdaki şekilde karar tesis edilmiştir.

viop eksi bakiye, viop işlemleri, viop para iadesi, yasa dışı bahis cezası zaman aşımı


K A R A R : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; İtiraz edenin itirazının KABULÜNE, Kayseri Valiliği Kocasinan Kaymakamlığının 01/04/2019 tarih ve 2022/6389 sayılı idari para cezası kararının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 28/8-b maddesi gereğince KALDIRILMASINA, Talep edilmediğinden vekalet ücretine yer olmadığına, Karardan bir suretin taraflara tebliğine, Kararın kesinleşmesine kadar geçen süre zarfında yapılan toplam yargılama giderinin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 106/1 maddesi uyarınca muafiyet sınırını aşması durumunda kurumdan alınarak hazineye gelir olarak kaydı için harç tahsil müzekkeresinin düzenlenmesine, Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, kararın öğrenilmesinden itibaren 7 gün içerisinde hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle öncelikle hakimliğimizce değerlendirilerek Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi. 24/11/2022

yasa dışı bahis cezası zaman aşımı kararı
yasa dışı bahis cezası zaman aşımı kararı
Rate this post

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir