Avukat, hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması ve belirli konularda mağduriyetlerin giderilmesiyle görevli olan kişidir. Dört yıllık hukuk fakültesini bitirmesinin ardından bir yıl staj yapan kişiler, avukatlık ruhsatı alır ve görevlerini yapmaya hak kazanır. Avukat, yasaları takiben tüzel veya özel şahısları savunur, adil bir sonuç için mücadele eder.
Avukat olarak görevinin başına gelmek isteyenler, avukatlık ruhsatına sahip olmalı ve bir baroya kaydolmalıdır. Baro kaydı ile avukatlar, tüzel şirket veya kamu kuruluşlarında çalışma hakkı kazanır veya bireysel olarak çalışmaya başlayabilir.

Avukat

Hukuk fakültesi öğrencilerinin, mezuniyetlerinin ardından akıllarında çeşitli sorular canlanmaktadır. Özellikle avukatlık stajını başarıyla tamamlayarak gerekli yetkinliğe ulaşanlar, hangi davalara bakmaları gerektiği konusunda sıkıntılarla boğuşur. Bu noktada belirtmeliyiz ki hukuk fakültesinde adaylar, her davayı takip edebilecek yetkinliğe ulaşma amacıyla eğitim alırlar. Dolayısıyla avukatlık unvanına kavuştuklarında her davaya bakabilirler. Fakat her meslek grubunda olabileceği gibi ilgi alanları ve zevkler özelinde farklı bölümlerle yakınlık kurulabilir veya tecrübe kazanmak için çok fazla çalışılabilir. Böylece avukatlık görevini icra eden kişiler, yakın oldukları alanla anılır.

viop eksi bakiye, viop işlemleri, viop para iadesi, avukat veli savun
avukat veli savun, istanbul avukatları, savun hukuk bürosu

Ülkemizdeki mevcut hukuk sisteminde ise herhangi bir branşlaşmanın olduğu söylenemez. Bu nedenle hiçbir avukatın uzmanı olduğu alanla anılması doğru olmayacaktır. Örneğin, “ceza avukatı” gibi yaygın olarak kullanılan branş tanımı, esasında doğru bir ifade değildir. Çünkü her avukat ceza, boşanma veya miras gibi çeşitli davalara bakabilecek yetkinliğe sahiptir.

Bu makalemizde, avukatlık hakkında merak edilen bilgileri tüm detaylarıyla açıklamaya ve konunun daha anlaşılır olmasını sağlamaya çalışacağız. Umarız ki sizlerin aklındaki sorulara cevap verebilir ve faydalı olabiliriz.

Hukukun Ana Başlıkları

Hukuk, hak ve adalet kavramları temelinde toplumsal düzeni sağlayan ve devlet yaptırımıyla güçlendirilmiş kuralların tümüdür. Devlet, kurallar ve yaptırımlar olmadan hukuktan bahsetmek mümkün değildir. Birey, toplum ve devlet üçgenindeki ilişkilerin düzenlenmesi ve adalet temelinde bir ilişki sağlanması hukukun görevidir. Bu noktada belirli ayrımlar temelinde şekillenen başlıklardan bahsetmekte fayda vardır. Öyle ki hukuk, üç başlık altında incelenmelidir. Buna göre hukukun dalları şu şekilde sıralanabilir:

 1. Kamu Hukuku
 2. Özel Hukuk
 3. Karma Hukuk

Kamu Hukuku

Kamu hukuku devletlerin kendi kurumları arasında ve vatandaşların devletle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Kamunun çıkarlarını ilgilendiren uyuşmazlıklar, kamu hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu konu dahilinde yer alan davalarla ise kamu hukuku avukatları ilgilenmektedir. Aşağıda kamu hukukunun incelediği konuların kapsamında yer alan ve çeşitli uyuşmazlıkların temsili alt başlıklar yer almaktadır. Bunlar:

 1. Anayasa Hukuku
 2. İdare Hukuku
 3. Ceza Hukuku
 4. İcra İflas Hukuku
 5. Devletler Genel Hukuku
 6. Vergi Hukuku
 7. Yargılama Hukuku

Anayasa Hukuku

Anayasa hukuku; devletin kuruluşu ve teşkilatlanmasıyla ilgilenen, iktidarı ve yönetimi, aynı zamanda kişilerin hak ve özgürlüklerini temel alan alanlarla ilgilenir. Devletin organları ve işleyişi esas olmak üzere birey ve devlet ilişkileri, bireyin devlete karşı ödev ve yükümlülükleri gibi konuların dahilindeki uyuşmazlıklarda anayasa hukuku avukatı görev yapmaktadır. Hükümetlerin bir otorite oluşturabilmeleri, yeni yasa ve düzenlemelere imza atabilmeleri için anayasa hukuku çok önemlidir.

Devletin yasama, yürütme ve yargı organlarının işlerliği, yine benzer şekilde kişi hak ve özgürlüklerinin güvencesi için anayasa hukuku avukatlarına ihtiyaç duyulur. Hukuk ile ilgili kavramların en üstünde yer alan anayasa hukukunda kendini geliştiren ve çalışmalarını bu alana yönlendiren kişilerin, anayasa hukuku avukatı olarak görev alması mümkündür. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi ülkemizde branşlaşma olmaması nedeniyle bu tanımın kullanılmaması daha doğru olacaktır.

İdare Hukuku

İdare hukuku; anayasa temelinde şekillenen, devletin idaresinin örgütlenme ve işleyişiyle ilgili kuralları tespit eden, kamunun ayrıcalıklarının bireyin hak ve özgürlüklerinin önüne geçmemesi amacıyla çalışılan hukuk alanlarıyla ilgilenir. Kamu yararını gözeten ve idari hukukun işleyişine engel olan durumlardan doğan uyuşmazlıklarda idare avukatı görev yapmaktadır. Bu hukuk dalının en önemli özelliği kanuna bağlı kalınarak kamu yararına çalışmalara imza atmaktır.

İdari avukatların idari hukuk uygulamalarının önünde engel olabilecek her duruma müdahale etmeleri gerekliliği, idare hukukunun çok geniş bir alan olmasından kaynaklanmaktadır. Her avukatın idari davalarda görev alabilmesi mümkün olsa da gerekli yetkinliğe ulaşması için ilgili kanuna ve uygulamalarına hâkim olması, yeterli düzeyde uzmanlaşması gerekir. Tüm şartları karşılayan kişiler, idare avukatı olmaya hak kazanacaktır.

Ceza Hukuku

Ceza hukuku; suç ve ceza kavramlarının incelenmesi, suçu oluşturan eylemlerin ve ilgili konuya dair cezaların belirlenmesi alanlarıyla ilgilenir. Ceza hukukuna aykırı durumların oluşması halinde belirli suçlamalarla karşılaşan kişilerin savunulması veya mağdur vekilliği gibi uyuşmazlıklarda ceza avukatı görev yapmaktadır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi her avukat hukuk alanını ilgilendiren davalara bakma yükümlülüğüne sahiptir; fakat ceza hukuku alanında yeterli yetkinliğe sahip olan ve ilgili uygulamaları takip edenler, halk arasında ceza avukatı olarak bilinir. Toplumsal düzenin sağlanması aşamasında en etkili hukuk alanlarından birinde görev alan ceza avukatları, kişilerin özgürlüğü ve mağdur hakları gibi önemli konuları çalışır. Takip edilen davaların süreç boyunca izlenmesi, kişilerin hak ve özgürlüklerinin savunulması, istenilen sonucun alınabilmesi için layıkıyla temsil edilmeleri gerekir.

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve iflas hukuku; özel hukuktan doğan borçlara ilişkin mahkemeler tarafından doğan borcun, borçlu olan kişiler tarafından ödenmemesi durumunda, devlet organları tarafından kararın zorla yerine yetirilmesiyle ilgili uygulamaları düzenleyen alanlarla ilgilenir. Borçlunun kendi rızasıyla borcunu ödememesi, alacaklının haklarını normal yollarla tahsil edememesi, kredi benzeri satışların takibi, icra taleplerine itiraz, iflas ve iflas erteleme gibi uyuşmazlıklarda icra ve iflas avukatı görev yapmaktadır. Bu hukuk dalının iyice anlaşılması için icra ve iflas kavramlarını ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır. Fakat her koşulda icra ve iflas avukatı aynı görevlerle yükümlüdür.

İcra avukatı; borçlu ve alacaklıların ortak bir karara varabilmeleri amacıyla anlaşma yöntemine başvuran, olumsuz temasların ardından icra takibi başlatan, borcun tahsili için haciz işlemlerini başlatan, el konulan mal varlığının paraya çevrilmesini sağlayan ve müvekkilinin haklarını gözeten kişilerdir.

İflas avukatı; iflas davalarıyla ilgilenen, iflasa itiraz etme, erteleme veya yeniden yapılandırmayla görevli olan, iflasını bildiren kişilerin şirketlerini yapılandırmasına yardımcı olan kişilerdir. Özetle icra ve iflas avukatının hacze giden süreçte borçlu ve alacaklıların anlaşmasını sağlamak veya mahkemelerde alınan kararların uygulamasını takip etmekle görevli oldukları söylenebilir.

Devletler Genel Hukuku

Devletler genel hukuku; bağımsız devletlerin dış ilişkilerini ele alan, devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen ve bir devletin diplomatik ilişkilerini koruma amacıyla yürütülen hukuki çalışmaların kapsamındaki alanlarla ilgilenir. Uluslararası hukuk dahilindeki uyuşmazlıklarda devletler genel hukuku avukatları görev yapmaktadır. Fakat bu hukuk dalının uluslararası hukuk olarak da bilinmesi nedeniyle uluslararası hukuk avukatı olarak da nitelendirildikleri bilinir.

Dört yıllık hukuk eğitiminin ardından stajını başarıyla tamamlayarak avukat olmaya hak kazanan ve baro kaydını tamamlayan kişiler devletler genel hukuku avukatı olarak görevlerine başlayabilir. Bu kişilerin özellikle kendi ülkeleri ve diğer ülkelerin hukuk sistemlerine hâkim olmaları zorunludur. Zira bu gibi detaylar dava süreçlerinde başarıyı ve uzman bir avukat olmanın kapılarını aralayacaktır. Oldukça kapsamlı ve geniş bir hukuk dalı olan devletler genel hukukunda uzmanlaşanların uluslararası tüm dava ve uygulamaları takip ederek destek olabilmesi gerekir.

Vergi Hukuku

Vergi hukuku; devlet ve kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen, devletin mali faaliyetlerini hukuki yönüyle ele alan alanlarla ilgilenir. Devletin kamu gücüne dayanarak alma hakkının bulunduğu, karşılıksız olan ve gerektiğinde alma hakkına sahip olduğu kamu gelirlerini temin edememesi gibi uyuşmazlıklarda vergi avukatı görev yapmaktadır. Gerçek veya tüzel kişilerin vergi hukuku kapsamında yer alan konularla ilgili sıkıntılarıyla ilgilenen vergi avukatları, alacaklının devlet olduğu bir dava sürecini yönetir. Vergi uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulmasıyla görevli olan vergi avukatları, ilgili konuya dair mevzuat dahilinde yer alan uygulamalara başvurur ve uzlaşma, cezada indirim ve pişmanlık ilkelerini dava sürecine dahil etmeye çalışır.

Yargılama Hukuku

Yargılama hukuku; mahkemelerdeki yargılama usullerinin belirlenmesi hususunda, hak ve adalet temelinde kararların alınmasını mümkün kılacak yöntemlerin belirlenmesini içeren alanlarla ilgilenir. Bir kişi belirli bir suçlamayla karşı tarafa dava açtığı, fakat o kişinin olayın tam tersi bir biçimde geliştiği iddiası gibi uyuşmazlıklarda yargılama avukatı görev yapmaktadır. Dava süreçlerinin tüm ayrıntılarıyla incelenmesi, yargılama hukuku kapsamında yer alır. Bu doğrultuda dava açan ve suçlanan kişinin, birbirinin tam zıttı olan ifadelerini desteklemek ve tarafların menfaatlerini gözetmek amacıyla savunma yapan yargılama avukatları, dava sürecinin yargılama hukukunu takiben çeşitli ceza yöntemlerinin uygulanabilmesini mümkün kılar.

tüketici uyuşmazlıkları, alım satım sözleşmesi, avukat veli savun
tüketici davaları, alım satım sözleşmesi, en iyi tüketici avukatı, savun hukuk avukatları, avukat veli savun

Özel Hukuk

Özel hukuk; bir toplumun birbiriyle eşit haklara sahip olduğu bilinen üyeleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukukta esas olan eşitlik ve özgür iradedir. Bu ilkelerin ihlal edildiği ve tarafların karşılıklı uyuşmazlıklar yaşadıkları durumlarda, özel hukuk avukatları görev yapmaktadır. Özel hukuk avukatları, ilgi ve uzmanlık alanlarıyla birbirinden ayrı branşlara ayrılmakta ve özel hukukun farklı dallarını temsil etmektedir. Bu alan; medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku ve devletler özel hukukunu kapsar. Aşağıda özel hukukun incelediği konuların kapsamında yer alan ve çeşitli uyuşmazlıkların temsili alt başlıklar açıklanmaktadır. Bunlar;

 1. Medeni Hukuk
  a. Kişiler Hukuku
  b. Aile Hukuku
  c. Miras Hukuku
  d. Eşya Hukuku
 2. Borçlar Hukuku
 3. Ticaret Hukuku
 4. Devletler Özel Hukuku

Medeni Hukuk

Medeni hukuk; kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi, bir ülkenin vatandaşları arasındaki sorunların çözüme kavuşturulması, kişi ve devlet arasındaki doğrudan veya dolaylı ilişkilerin düzenlenmesini konu alan alanlarla ilgilenir. Boşanma davası, velayet, mal paylaşımı, nafaka ve miras davaları gibi uyuşmazlıklarda medeni hukuk avukatı görev yapmaktadır. Özel hukukun en temel kurallarından olan medeni hukuk, dört dala ayrılmakta; dolayısıyla da medeni hukuk avukatları çeşitli görevlendirmelerde yer alabilmektedir. Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ve eşya hukuku medeni hukuk dahilinde yer almaktadır.

Kişiler Hukuku

Kişiler hukuku, gerçek veya tüzel kişileri ve bu kişilerin kişilik haklarını ele alan medeni hukuk dalıdır. Hukuk önünde her insan hakları açısından eşittir ve doğumla kazanılan kişilik hakkı ancak ölümle son bulur. Bu doğrultuda kişiliğin başlangıcı ve sonu, kişilik haklarının korunması, doğum ve ölüm, isim ve soyadı değişikliği, cinsiyet değişikliği, vesayet ve vasi tayini, yaş davaları, soy bağı reddi gibi uyuşmazlıklarda kişiler hukuku avukatı görev yapmaktadır. Ayrıca tüzel kişiler kategorisine dahil olan dernek ve vakıfların hakları da kişiler hukuku ile güvence altına alınmıştır.

en iyi tüketici avukatı, en iyi tüketici hakları avukatı, avukat veli savun
tüketici uyuşmazlıkları, tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemeleri, tüketici dava dilekçesi, avukat veli savun
Aile Hukuku

Aile hukuku, medeni hukuk kapsamında aile ilişkilerinin düzenlenmesiyle ilgili alanlarla ilgilenir. Nişanlanma, evlilik, velayet, boşanma, akrabalık ilişkileri, soy bağı, evlat edinme, yasal danışman atama gibi uyuşmazlıklarda aile avukatı veya boşanma avukatı görev yapmaktadır. Yasaların sınırını çizdiği aile kavramını gözeterek aile hukuku dahilinde bulunan konulardaki uyuşmazlıklar ve çatışmalardan tarafların en az hasarla ayrılması çok önemlidir. Bu nedenle aile avukatları, hem ekonomik hem ailevi hem de sosyal ve psikolojik açılardan müvekkillerine yardımcı olmakla yükümlüdür.

Miras Hukuku

Miras hukuku; bir kişinin ölümünün ardından üzerine kayıtlı olan mallarının yasal ve diğer mirasçıları arasında nasıl ve hangi şartlarda paylaştırılacağı, aynı zamanda ölen kişinin borçlarının kimler tarafından hangi sırayla ödeneceğiyle ilgili alanlarla ilgilenir. Vasiyetname düzenleme, mirasta mal paylaşımı, miras sözleşmesi, miras talebi ve reddi, ortaklığın giderilmesi ve kişiye ölene kadar kimin bakacağı gibi uyuşmazlıklarda miras avukatı görev yapmaktadır. Taraflar arasındaki mevcut çatışmaları çözüme kavuşturmak veya olası hukuki anlaşmazlıklara engel olma konusunda miras avukatları ile çalışmak gerekir. Böylece kişinin ölümü gerçekleşmeden ve ölümünün ardından mirasçılarının hukuki çerçevede haklarının korunması mümkün olur.

Eşya Hukuku

Eşya hukuku, medeni kanunda yer alan kurallardan biri olarak, maddi varlıklar kategorisine dahil olan eşyalar üzerindeki hakların düzenlenmesi ve kişilerin eşyalar üzerindeki haklarının korunması gibi alanlarla ilgilenir. Zilyetlik, tapu sicili ve ayni haklar gibi konulardaki uyuşmazlıklarda eşya avukatları görev yapmaktadır. Eşya hukukunu takiben değerli olduğu bilinen eşyalar üzerindeki zilyetlik durumunun düzenlenmesi, korunması, taşınmaz malların tapu kütüğüne sorunsuz bir şekilde kaydedilebilmesi, rehin hakkı, gayrimenkul mükellefiyeti gibi konuların her biri bu hukuk alanı içerisinde ele alınır. Bu doğrultuda tazminat davaları, alacak davaları, kiralamaya ilişkin davalar, zilyetlik davaları, tahliye davaları, ortaklığın giderilmesine yönelik davalar, kat mülkiyeti sorunları, tapu iptali benzeri soruşturmaların her biri eşya avukatlarının yetkin olduğu konulardandır.

boşanma davaları, boşanma avukatları
boşanma davaları, velayet davaları, şiddetli geçimsizlik, aile hukuku avukatları, avukat veli savun

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, hukuki ilişkiler içerisinde yer alan borç ilişkisinin düzenlenmesi ve incelenmesiyle tarafların haklarını gözeten alanlarla ilgilenir. Çeşitli nedenlerle borç hukukuna ters düşülmesi ve kişilerin mağduriyet yaşaması gibi uyuşmazlıklarda eşya avukatı görev yapmakta ve müvekkillerinin haklarını savunmaktadır. Borç, alacak ve edim etrafında şekillenen borç ilişkileri çok geniş bir hukuk alanını kapsar. Bu nedenle borç alacak avukatı İstanbul ve diğer şehirlerde, konuya dair akla gelebilecek her borç ilişkisi için davalara bakabilecek yetkinliğe sahip olması gerekir. Görev tanımı içerisinde sözleşmeler, haksız fiiller, tazminat davaları ve sebepsiz zenginleşme gibi önemli durumlar için müvekkillerinin haklarını savunma ilkesi yer almaktadır.

Ticaret Hukuku

Ticaret hukuku; ticaretle ilişkili tüm kuralları kapsayan, işletmeler, tacirler ve bireylerin ticari ilişkilerini düzenlemekle yükümlü olan ve tarafların haklarını alabilmesi için çeşitli uygulamaları içeren alanlarla ilgilenir. Firmaların alacaklarının takibi, şirketlere açılmış davalar, işçi ve firma arasındaki ilişkiler, sözleşmeler, ortaklık ilişkileri, sermaye düzenlemeleri gibi uyuşmazlıklarda ticaret hukuku avukatı görev yapmaktadır. Ticaret hukukunun ilgili mevzuatında altı kanun temel alınmaktadır. Buna göre; ticari işletme hukuku, şirketler hukuku, kıymetli evrak hukuku, taşıma hukuku, deniz ticareti hukuku ve sigorta hukuku kitaplarına hâkim olan ve ticaret hukuku avukatı olacak yetkinliğe erişenler görevlerine başlayabilir.

Devletler Özel Hukuku

Devletler özel hukuku, farklı devletlere mensup ve çeşitli uyruklara sahip olan kişilerin hukuki sorunlar yaşadığı durumlarda, hangi devletin kanunlarının uygulanacağına karar verilmesiyle ilgilenen hukuk dalıdır. Özellikle yurtdışında yaşayan vatandaşların hukuki çerçevede yer alan uyuşmazlıklarının hangi devletin kanunlarının uygulanarak karara bağlanacağıyla ilgilenenler ise devletler özel hukuku avukatı olarak görev yapmaktadır. Yurtdışından alacaklı olanların konuyu takibi, farklı bir ülkede çalışma izni almak isteme, gümrük işlemlerindeki ihtilaflar veya ticari ortaklık benzeri konulardaki çatışmaların çözümü esnasında yasa çatışması durumuyla karşılaşılıyorsa devletler özel hukuku avukatından danışmanlık hizmeti alınması gerekir.

anlaşmalı boşanma, terk sebebiyle boşanma, avukat veli savun
anlaşmalı boşanma, boşanma davaları, aile hukuku avukatı, savun hukuk danışmanlık, avukat veli savun

Karma Hukuk

Karma hukuk; karma bir nitelik kazanan, farklı amaç ve özelliklere hitap eden kurallara ilişkin alanlarla ilgilenir. Bireysel veya kurumsal olabilen, çeşitli konularda hak ve özgürlüklerin korunmasını amaçlayan bu alandaki uyuşmazlıklarla karma hukuk avukatları ilgilenir. Genellikle İş Hukuku, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Hava Hukuku, Bankacılık Hukuku, Çevre Hukuku ve Uzay Hukuku olarak incelenmekte ve alt dallara ayrılmaktadır. Aşağıda farklı alanların temsili karma hukuk kurallarını açıklamaya çalışacağız. Bunlar:

 1. İş Hukuku
 2. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 3. Hava Hukuku
 4. Bankacılık Hukuku
 5. Çevre Hukuku
 6. Uzay Hukuku

İş Hukuku

İş hukuku; işçi ve işveren haklarını gözeten, birbirileriyle olan ilişkilerini düzenleyen alanlarla ilgilenir. Bunu takiben işçi ve işverenin iş hukukundan doğan, hak ve özgürlük temelli uyuşmazlıklarında ise iş hukuku avukatı görev yapmaktadır. Yasal mevzuat çerçevesinde sözleşme hazırlama ve takibini yapma, mobbing davası açma, iş kazası kaynaklı tazminat davalarını izleme, haksız işten çıkarılma, fazla mesai yapma, mevzuata aykırı durumları gözetme ve şirketlerin iç disiplinlerini açıklayan yönetmelikleri hazırlama gibi görevlerde iş hukuku avukatları aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Fikir ve sanat eserleri hukuku; güzel sanatlar, müzik, edebiyat, bilim ve sinema eserlerine belirli haklar tanınması, dolayısıyla da eserlerin maddi ve manevi haklar doğurması nedeniyle güvence altına alınmasıyla ilgili alanlarla ilgilenir. Eser sahiplerinin emeklerinin karşılığını alabilmesi için hak sahipliğinin tespiti, telif hakkı ihlalleri, telif haklı ihlalinden doğan davalar ve telif hakkı taleplerinin istenilen şekilde yapılmamış olması gibi uyuşmazlıklarda fikir ve sanat eserleri avukatı görev yapmaktadır. Bu hukuk alanının kurallarının esas amacı, kişilerin düşünsel haklarının güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Hava Hukuku

Hava hukuku, karma hukuk temelinde hava trafiğiyle ilgili kuralların tümünü içeren alanlarla ilgilenir. Havacılık sektöründeki şirket ve personellerinin yaşayabileceği hava iş hukukundan doğan hak, sözleşme takibi, kaza durumu, sigorta düzenlemeleri, hava taşıma sözleşmeleri gibi uyuşmazlıklarda hava hukuku avukatları görev yapmaktadır.

Bankacılık Hukuku

Bankacılık hukuku, bankacılık kanununu takiben, bankalarla ilgili yasal düzenlemeler ve ilgili konularda görülen davaların sonucundaki yaptırımların dahil olduğu alanlarla ilgilenir. Bankaların ipotek, kredi, leasing, teminat işlemleri, hak ve alacak talepleri, kredi ve finansman sözleşmeleri gibi konularda yaşadıkları uyuşmazlıklarda bankacılık avukatı görev yapmaktadır.

Çevre Hukuku

Çevre hukuku; insan ve çevre arasındaki ilişkileri düzenleyen, insanların çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma ve sınırlama amacıyla sürdürülen çalışmaların dahil olduğu alanlarla ilgilenir. Çevreye zarar verme tehlikesinin olduğu büyük çaplı projeler, ÇED raporları, çevre hukukunu içeren uluslararası anlaşmalar, çevre sorunlarının esas olduğu davalar ve mahkeme tarafından kesinleşen olumsuz kararlar gibi uyuşmazlıklarda çevre avukatı görev yapmaktadır. Böylece herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı gözetilmekte ve çevre kirliliği önlenmeye çalışılmaktadır.

Uzay Hukuku

Uzay hukuku; uluslararası anlaşmaların dahil olduğu, insanlığın uzayla ilgili faaliyetlerini kapsayan, dünya ve uzay çevresinin korunmasını hedefleyen, olası tehlikelerin gerçekleştiği senaryolarda ne yapılacağıyla ilgili alanlarla ilgilenir. Yerel ve uluslararası platformlarda, uzak hukuku kapsamında yer alan uygulamalar, uzay cisimlerinin verdiği hasarlar, astronotların kurtarılmasına ilişkin kararlar, uzay teknolojilerinin kullanımı, uzay boşluğunun egemenlik hakları gibi uyuşmazlıklarda uzay hukuku avukatı görev yapmaktadır. Bu alana dair ilk çalışmanın 1910 yılında Emile Laude tarafından yayımlandığı ve o günden bugüne uzay hukukunun hızla geliştiği, uzay avukatlarının ise sayılarının artmaya başladığı bilinmektedir.

Avukat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Avukat tutmak zorunlu mudur?

Taraf olduğunuz davalar için avukat tutmak zorunlu değildir. Fakat alt sınırı 5 yıl ve daha fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili soruşturma ve kovuşturma sırasında avukat tutmak zorunludur. Avukat tutacak maddi gücü bulunmayan kişiler için baro tarafından avukat tayin edilmektedir.

Avukata vekalet vermem gerekiyor mu?

Hukuki uyuşmazlık sonrasında hakkınızda yürütülen soruşturma ve kovuşturma sırasında dosyanızın takip edilebilmesi için bir avukata vekalet vermeniz gerekmektedir.

Vekalet verdiğim avukatla aynı şehirde olmam gerekiyor mu?

Kendinizi avukat ile temsil ettirebilmeniz için vekalet vermeniz yeterli olacaktır. Aynı şehirde olmanız gerekmiyor.

Vekalet ücretini kim öder?

Dosyanızın takip edilmesi için anlaştığınız avukata vekalet ücretini siz ödersiniz. Fakat dava sonucunda haksız bulunmanız durumunda karşı vekalet ücreti ve diğer masraflar da sizin tarafınızdan ödenmek durumundadır.

Avukat Veli SAVUN kimdir?

Avukat Veli SAVUN, Marmara Hukuk Fakültesi mezunu forex hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. Savun Hukuk Bürosu’nun kurucusu olan Avukat Veli SAVUN, başta forex davaları olmak üzere hukukun çoğu alanında faaliyet göstermektedir. Forex dolandırıcılığı sonrası zarar görmüş olan forex mağdurları Avukat Veli SAVUN ile çalışarak kaybettikleri paraları geri almışlardır. Bu sebeple çok kısa süre içerisinde forex avukatı olarak anılmaya başlamıştır.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook: https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram: https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google: https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

5/5 - (20 votes)