Boşanma Avukatı ve Aile Hukuku Avukatı

Boşanma avukatı; Türk Medeni Kanunu çerçevesinde, boşanma davalarında haklarınızı gözetmektedir. Boşanma sebebiniz ne olursa olsun, doğru bir şekilde takip edilmeyen boşanma davaları hak kaybı yaşamanıza sebep olabilir. Bu sebeple alanında uzman boşanma avukatı ile çalışmanız faydanıza olacaktır. Aile hukuku avukatı ile anlaşarak hukuk danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Nedir?

Aile Hukuku, medeni hukukun bir alt dalıdır. Evlilik, toplumumuzda yüce ve kutsal bir müessese olarak görülmektedir. Evlilik kurumunun önemi sebebiyle aile hukukuna ilişkin hususlar Türk Medeni Kanunu’nda geniş bir şekilde kendine yer bulmuştur. Ayrıca evliliği sona erdiren hallerden birisi olan boşanma da aile hukukunun konularından biridir. Boşanma, kanunda öngörülen sebeplerden birinin varlığı halinde hakim kararıyla evlilik birliğinin sona erdirilmesi halidir. Ve kanunen geçerli olarak kurulmuş evlilik birliğinin, eşler hayattayken kanunda gösterilen sebep ve şartlara dayanarak aile mahkemesi kararıyla sona erdirilmesidir.
Boşanma Avukatları; boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, boşanmadan kaynaklı maddi- manevi tazminat davaları vb. davalarda uzmanlaşan avukatı ifade eder. Boşanma avukatı istanbul merkezli olarak tüm ülkede faaliyet göstermektedir.
Boşanan eşler, birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar. Ayrıca aksi eşler tarafından kararlaştırılmamışsa boşanmadan önce yapılan ölüme bağlı tasarruflarla diğer eşe sağlana haklar geçerliliğini kaybeder. Boşanma davasının devamı esnasında eşlerden birinin ölmesi halinde, ölen eşin mirasçılarının davaya devam etmesi ve hayatta kalan eşin kusurunun mahkemece ispatlanması durumunda da mirasçılık hakkı ve ölüme bağlı tasarruflarla kazanılan haklar son bulur.
Evlilik birliği süreli olarak kurulamaz. Yani eşler birbirleriyle belirli bir süre evli kalıp süre sonunda boşanma üzerine anlaşamazlar. Evlilik birliği kurulurken eşlerden birinin ölümüne kadar sürdürülmesi amaçlanır.
Boşanma davası süreci, evli çiftler bakımından oldukça zor geçen yıpratıcı ve yorucu bir süreçtir. Bu sebeple, hukuki yardım almak, bu zorlu sürecin üstesinden gelme konusunda kolaylaştırıcı olacaktır.
Toplumumuzda özellikle son dönemlerde evli çiftler arasındaki anlaşamamaya bağlı evlilik birliğinin temelden sarsılması durumu sıklıkla görülmekte ve boşanma oranları sürekli olarak artış göstermektedir.
Boşanma davalarında en önemli kısım davaya hazırlık sürecidir. İyi bir boşanma avukatı, müvekkilinden öğrendiği bilgilerle, çiftlerin evlilik sürecindeki yaşantılarını dikkatlice analiz etmelidir. En iyi Boşanma avukatı, öğrendiği bilgilerden yola çıkarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı kanaatine varırsa, boşanmaya sebep olabilecek unsurları seçerek davaya hazırlık yapar. Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda sayılmıştır. Bu sebeplerden en az birinin olmaması halinde açılacak boşanma davasında mahkeme, boşanma kararı vermeyecektir. Yani sebepsiz açılan her boşanma davasında, talep mahkeme tarafından reddedilir.

Boşanma avukatı, aile hukuku alanında uzmanlaşmış olmalıdır. Tüm delillerin toplanarak hakim önüne getirilmesini boşanma avukatı sağlar. Ayrıca velayet, nafaka, malların paylaşımı gibi hassas konularda yetkin olmalıdır. Boşanma avukatı, aile hukukuna ilişkin yüksek mahkeme kararlarına da hakim olmalıdır. Her evliliğin farklı olması gibi her boşanma davası da diğerlerinden farklılıklar içermektedir. Dava dilekçesinde dikkat edilmesi gereken konular vardır. İddiaların dayandırılacağı deliller, davada kullanılamayan delillere ilişkin avukatlık hizmeti almak gerekemktedir. Aksi halde avukat desteği alınmaması sonucu, yapılacak hatalar neticesinde büyük hak kayıplarına uğranması söz konusu olabilir. Ve hak kayıplarının önüne geçmek de iyi bir boşanma avukatından hizmet almakla mümkün olur.

Boşanma Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Boşanma davaları başta olmak üzere aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir.
Bu davalarda yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Özel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu 185. Maddesine göre, eşler arasında evlilik birliği evlenme ile kurulur. Eşler evlilik birliğinin mutluluğu birlikte sağlarlar. Çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler. Evlilik birliğinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için eşlerin birlikte yaşamaları, birbirlerine sadakatle bağlı olmaları ve evlilik birliğinin sürdürülmesinde birbirlerine yardımcı olmaları gerekmektedir.
Özel boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir. Bu sebepler sınırlı sayıdadır ve aşağıda madde numaraları da belirtilerek sizler için sıralanmıştır.

anlaşmalı boşanma, terk sebebiyle boşanma
anlaşmalı boşanma, boşanma davaları, aile hukuku avukatı, savun hukuk danışmanlık

Zina ( Türk Medeni Kanun 161. Madde)

Eşlerden birisinin zina yapması halinde diğer eş, boşanma davası açabilecektir. Zina; özel, mutlak ve kusura dayalı boşanma sebeplerindendir. Boşanma davası açacak olan eş, aldatıldığını öğrendiği andan itibaren 6 ay içinde boşanma davasını açmalıdır. Bu süre, eşin aldatıldığını öğrenmesinden itibaren başlar. Aldatılan eş, aldatıldığını öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde zina sebebiyle boşanma davası açmazsa artık bu sebeple boşanma davası açamaz. Kendisini aldatan eşi, açıkça olmasa da örtülü olarak affettiği kabul edilir. Ayrıca aldatma tarihinden itibaren her halde 5 yıl içerisinde boşanma davasının açılması gerekir.

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış (Türk Medeni Kanun 162. Madde)

 • Eşlerden biri, diğerinin hayatına kast edecek şekilde davranışta bulunursa, pek kötü veya onur kırıcı davranışta bulunursa diğer eşin, bu sebeple boşanma davası açma hakkı vardır.
 • Burada da yine boşanma davasını açmaya hakkı olan eş, yukarıdaki sebeplerden birine ilişkin olarak boşanma davası açmak isterse, boşanma sebebini öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde ve sebebin doğumunun üzerinden 5 yıl geçmeden davayı açmalıdır.
 • Affeden tarafın dava hakkı yoktur.
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, kanunda gösterilen özel, mutlak ve kusura dayalı boşanma sebeplerindendir.
 • Eşlerden biri, diğerini öldürmek kastıyla hareket ederse hayata kast sebebiyle boşanma davası açılabilir. Eşi intihara teşvik etmek de hayata kast sayılır. Kişi ayrıca şartları oluşuyorsa Türk Ceza Kanunu uyarınca da cezalandırılır.

Küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma ( Türk Medeni Kanunu 163. Madde )

 • Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden dolayı onunla yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.
 • Küçük düşürücü suç işleme; özel, nisbi ve kusura dayalı boşanma sebebidir.
 • Sadece kasten işlenen suçlar bu kapsamdadır. Suçun küçük düşürücü nitelikte kabul edilmesi için işlediği suçun yüz kızartıcı nitelikte olması gerekir. Ayrıca işlenen bu suç sebebiyle, suç işleyen eşle birlikte yaşamasının diğer eşten beklenemiyor olması gerekir.
 • Küçük düşürücü suçlara örnek olarak; insan ticareti, hayata karşı suçlar, işkence ve eziyet, hürriyete karşı suçlar, malvarlığına karşı suçlar gösterilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken suç işleyen eş, bunu kendi eşine karşı değil bir başkasına karşı olmasıdır. Yani mağdur, eş dışında bir başkasıdır.
 • Haysiyetsiz hayat sürme de özel, nisbi ve kusura dayalı boşanma sebebidir.
 • Haysiyetsiz hayat sürme, toplumun değer yargılarıyla bağdaşmayan ahlak, şeref ve namustan uzak yaşam biçimidir. Örnek olarak kumarbazlık, alkoliklik, uyuşturucu bağımlılığı gibi yaşam biçimleri gösterilebilir.

Terk sebebiyle boşanma (Türk Medeni Kanunu 164. Madde )

Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış işe; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.
Terk; özel, mutlak ve kusura dayalı boşanma sebebidir. Terk sebebiyle açılacak boşanma davası için belirli şartların oluşması gerekir. Bunlar;

 • Eşlerden biri ortak yaşamdan ayrılmış olmalı ve bunu evlilik hukukuna aykırı bir şekilde ve ortak yaşamı sonlandırma maksadıyla yapmış olmalı
 • Terk eden eş en az 6 ay süredir eve gelmemiş olmalı ve bu terk hale devam ediyor olmalı
 • Terk edilen eş, noter veya mahkeme yoluyla terk eden eşe konuta davet ihtarı çekilmeli ve bu ihtar sonuçsuz kalmalı
 • Evlilik birliğinin devam edeceği konut davete hazır halde olmalıdır.

Akıl hastalığı sebebiyle boşanma ( Türk Medeni Kanunu 165. Madde )

Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hale gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir.
Akıl hastalığı sebebi; özel, nisbi ve kusura dayanmayan boşanma sebeplerindendir.
Akıl hastalığı dışında başka hiçbir hastalık boşanma sebebi olarak sayılmamıştır. AİDS, kanser gibi hastalıklar dahi boşanma sebebi olarak görülemez.

Genel Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Genel boşanma sebepleri 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre genel boşanma sebepleri;

Evlilik Birliğinin Sarsılması

 • Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.
 • Evlilik birliğinin sarsılması; nisbi ve genel boşanma sebeplerindendir.
 • Evlilik birliğinin sarsıldığı gerekçesiyle boşanma davası açan eşin kusuru daha ağır ise, davalı açılan açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.
 • Bu davanın kabulü ve boşanmaya karar verilebilmesi için evlilik birliği temelinden sarsılmış olmalı ve ortak hayatı sürdürmeleri artık eşlerden beklenemiyor olması gerekir.
 • Evlilik birliğinin sarsılması sebepleri olarak; duygusal şiddete, ekonomik şiddete, cinsel şiddete, fiziksel şiddete, sosyal şiddete veya görsel şiddete maruz kalmak örnek gösterilebilir.

Anlaşmalı Boşanma

Türk Medeni Kanunu’na göre çekişmeli ve anlaşmalı olmak üzere iki tip boşanma davası mevcuttur. Anlaşmalı boşanma, adından da anlaşıldığı üzere eşlerin boşanma ve devamında gelen şartlar konusunda anlaşmaları suretiyle evlilik birliğini sonlandırmaya karar vererek mahkemeye başvurmaları halidir.
Anlaşmalı boşanma davası için eşlerin en az 1 yıl süreyle evli kalmış olması gerekir. Eşler birlikte mahkemeye başvurarak boşanmak istediklerini belirtebilirler ya da eşlerden birinin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi şeklinde de anlaşmalı boşanma davasına başvurulabilir.

Anlaşmalı boşanma davasına başvurulabilmesi için belirli şartların varlığı aranır. Bu şartlar;

 • Eşlerin en az 1 yıl süreyle evli kalmış olmaları gerekir.
 • Eşler mahkemeye birlikte başvurmalı ya da birinin açtığı davayı diğer eş kabul etmelidir.
 • Boşanmaya karar veren eşler, mahkeme huzurunda baskı altında kalmadan özgür iradeleriyle boşanma iradelerini beyan etmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü kanuna aykırılık teşkil etmemeli ve aile mahkemesi hakimi tarafından uygun bulunmalıdır.

Uzman bir boşanma avukatı ile anlaşmalı boşanma protokolünde bulunması gereken şartların dikkatlice oluşturulması ile muhtemel hak kayıplarının önüne kolaylıkla geçilebilir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma protokolü, tarafların özgür iradeleriyle boşanmanın şartlarını belirledikleri anlaşma metnini içerir. Burada nafaka gibi mali konuların yanında çocuklarının velayeti, ev eşyalarının paylaşımı, malların paylaşımı, katılma alacağı gibi hususlar da yer alır. Bunlar dışında eşler başkaca şartlar üzerinde de anlaşma protokolüne maddeler koyabilirler. Prokolün geçerli olabilmesi için kanuna aykırı olmamalı ve hakim tarafından da uygun görülmelidir.
Boşanma protokolündeki şartlarda eşler arasında anlaşılamaması halinde davanın çekişmeli boşanmaya dönüşmesi söz konusu olur.

boşanma davaları, boşanma avukatları
boşanma davaları, velayet davaları, şiddetli geçimsizlik, aile hukuku avukatları

Eylemli Ayrılık Sebebiyle Boşanma

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Eylemli ayrılık, genel ve mutlak boşanma sebeplerindendir. Eylemli ayrılık sebebiyle boşanma kararı verilebilmesinin koşulları;

 • Daha önce reddedilmiş bir boşanma davası olması
 • Ortak hayatın tekrar kurulamaması
 • Boşanmanın reddi kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl geçmiş olması

Boşanma Avukatından Hangi Hizmetler Alınabilir?

• Çekişmeli Boşanma davası
• Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma (şiddetli geçimsizlik) davası
• Zina sebebiyle boşanma davası
• Terk sebebiyle boşanma davası
• Hayata kast sebebiyle boşanma davası
• Pek kötü davranış sebebiyle boşanma davası
• Onur kırıcı davranış sebebiyle boşanma davası
• Suç işlenmesi sebebiyle boşanma davası
• Haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma davası
• Eylemli (fiili ayrılık ) sebebiyle boşanma davası
• Akıl hastalığı sebebiyle boşanma davası
• Bekleme (iddet) süresi ve kaldırılması davası
• Velayet talebine ilişkin davalar
• Velayetin kaldırılması talepli davalar
• Velayetin değiştirlmesi talepli davalar
• Boşanma sebebine bağlı maddi tazminat davası
• Boşanma sebebine bağlı manevi tazminat davası
• Nafakanın tespiti davası
• Nafakanın artırılması davası
• Nafakanın indirilmesi davası
• Nafakanın kaldırılması davası
• Mal paylaşımı davası
• Mal ayrılığı davası
• Mal paylaşımı rejimi
• Evliliğin iptali
• Evliliğin butlanı

SAVUN HUKUK & DANIŞMANLIK, kaliteyi ilke edinmiş, alanında uzman avukat kadrosuyla Forex Hukuku alanındaki tüm davalarda müvekkillerine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişim kanallarından bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ayrıca icra avukatıforex avukatıiş hukuku avukatıceza avukatıboşanma avukatı ve tüketici avukatı ile randevu talep edebilirsiniz.

Hukuk alanındaki tüm gelişmelerden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımız;

Facebook : https://www.facebook.com/savunhukuk

Instagram : https://www.instagram.com/savunhukuk/

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/savun-hukuk/

Google : https://istanbul-avukatlari-forex-avukati-icra-avukati-savun-hukuk.business.site/

5/5 - (6 votes)